Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

ขายบุหรี่ไฟฟ้า โทษ

บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
โทษ2

 

 

ขายบุหรี่ไฟฟ้า โทษ ภายใต้บริบทของกฎหมายในไทยนั้นยังไม่ถูกกฏหมาย

 

ขายบุหรี่ไฟฟ้า โทษ

บุหรี่ไฟฟ้าถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายที่ถูกควบคุมในประเทศไทยอยู่ครับ ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้าในราชอาณาจักรตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์

 

ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557  ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5เท่าของสินค้าหรือ

 

ทั้งจำทั้งปรับรวมถึงริบสินค้า และพาหนะที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าด้วย เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่เสียภาษีเพราะฉะนั้นสินค้าที่ไม่เสียภาษี จึงมีความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469

ขายบุหรี่ไฟฟ้า โทษ

 

ทั้งนี้ร่างพ.ร.บ.ควบคุมยาสูบนั้น ได้มีการเพิ่มคำนิยาม “การสื่อสารการตลาด หมายความว่า การกระทำในรูปแบบต่าง ๆ โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การสร้างข่าว การเผยแพร่ข้าวสาร การส่งเสริมการขาย การแสดง ณ จุดขาย การตลาดแบบตรง การขายหรือส่งเสริมการขายโดยใช้บุคคลเป็นการเฉพาะ หรือการตลาดในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายสินค้าหรือบริการ หรือสร้างภาพลักษณ์“ เพื่อให้ครอบคลุมไม่ให้เกิดการส่งเสริมการขายไม่ว่าทางใดทางหนึ่งให้เกิดขึ้น